Πολιτική Ιδιωτικότητας

Η Πολιτική Ιδιωτικότητας αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο. Προϋπόθεση, βεβαίως, για την εφαρμογή της είναι η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων. Επομένως, αν απλώς περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας χωρίς, όμως, να έχετε οποιαδήποτε διαδικτυακή ή άλλη συναλλαγή μαζί μας, τότε το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η πολιτική των cookies την οποία μπορείτε και απευθείας να επιλέξετε.

Η Πολιτική Ιδιωτικότητας είναι ένα κείμενο συνοπτικής ενημέρωσής σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Κατά την άσκηση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και λειτουργίας της επιχείρησής μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από επισκέπτες των υπηρεσιών μας, διαγωνιζομένους, αναγνώστες, συνεργάτες, προσωπικό και άλλους προκειμένου αφενός να είμαστε σε θέση να παρέχουμε άριστες υπηρεσίες και αφετέρου να εκτελούμε τις εκ των συμβάσεων και του νόμου υποχρεώσεις μας.

Στόχος μας είναι να επεξεργαζόμαστε όσο το δυνατόν λιγότερα προσωπικά δεδομένα και για όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα. Εφαρμόζουμε πολιτικές που απαιτούν την ελάχιστη δυνατή χρήση προσωπικών δεδομένων και διαμορφώνουμε περιβάλλον ασφαλείας για την επεξεργασία τους. Η Πολιτική Ιδιωτικότητας αναφέρει τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας, τους τυχόν αποδέκτες των δεδομένων και το χρόνο διακράτησής τους. Επίσης, κάνει εκτενή αναφορά στα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και σας δίδει πλήρη στοιχεία των υπευθύνων προκειμένου να μπορέσετε να τα ασκήσετε.

Η διάρθρωση της Πολιτικής Ιδιωτικότητας ακολουθεί τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) λαμβάνοντας υπόψιν το σύνολο των διατάξεων του εφαρμοστικού νόμου κυρίως δε του άρθρου 28 και είναι προσαρμοσμένη σε φιλικό για το χρήστη περιβάλλον (υπερσυνδέσεις περιεχομένων), ούτως ώστε να μπορεί να εντοπίζει με ευκολία την περιοχή του ενδιαφέροντος του.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Εμπορικές συναλλαγές /Διαφημίσεις

2. Καρτέλα/Αρχείο καταχώρισης πελατών

3. Newsletter/ Mailing list

4. Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα/ Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

5. Social Media/ Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook-Instagram)

6. Καταγραφή δεδομένων στον Ιστό (Cookies, Ad Words, Google Analytics)

7. Βιογραφικά/ Curriculum Vitae (CV)

8. Προσωπικό

9. Κάμερες / Συστήματα παρακολούθησης

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Δικαίωμα λήψης διαφανών πληροφοριών

2. Δικαίωμα πρόσβασης στα δικά σας δεδομένα

3. Δικαίωμα αποκατάστασης ανακριβών δεδομένων

4. Δικαίωμα διαγραφής ("Δικαίωμα στη λήθη»)

5. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

6. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

7. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

8. Δικαίωμα εναντίωσης

9. Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Α. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Controller)

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποφασίζει για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Είναι το πρόσωπο που φέρει την ευθύνη για κάθε επεξεργασία και έχει την υποχρέωση να απαντά σε κάθε σας αίτημα σχετικά με αυτά.
Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία «I Q LIFE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «I Q LIFE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», εδρεύουσας στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού, αριθμ. 196 , με ΑΦΜ 802038614 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, νομίμως εκπροσωπουμένης τηλ. +306947737049.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» και διακριτικό τίτλο “DOUSIS COM E.E."που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Π. Μπακογιάννη αρ. 34 (10ο χλμ Αθηνών – Λαμίας), με ΑΦΜ 999289590 της ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, δικαιούχος και διαχειρίστρια του domain name www.youweekly.gr έχει μεταβιβάσει κατά χρήση το σύνολο του δημοσιογραφικού, εμπορικού και διαφημιστικού αρχείου της προς την εδώ υπεύθυνη επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «I Q LIFE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «I Q LIFE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», εδρεύουσα στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού, αριθμ. 196 , με ΑΦΜ 802038614 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, νομίμως εκπροσωπούμενης. Η εταιρεία DOUSIS COM EE. διατηρεί μόνο το μέχρι την 25.9.2023 δημιουργηθέν δημοσιογραφικό αρχείο της ανενεργό και αποθηκευμένο για την άσκηση των εννόμων συμφερόντων της ενώπιον των αρχών και δικαστηρίων και παραμένει ως προς αυτό καθώς και για κάθε επεξεργασία δεδομένων προ της ισχύος της ρηθείσης μεταβιβάσεως υπεύθυνη επεξεργασίας σύμφωνα με την πολιτική προστασίας που έχει αναρτημένη στις ιστοσελίδες της. Η «I Q LIFE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» τηρεί τις αρχές και κανόνες που έχουν τεθεί ήδη, κατόπιν της πλήρους συμμορφώσεως στον ΓΚΠΔ, από την εταιρεία DOUSSIS COM EE και υιοθετεί το σύνολο των πολιτικών προστασίας και ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων της εταιρείας DOUSIS COM EE. Eφεξής θα ασκούνται όλα τα πηγάζοντα εκ του ΓΚΠΔ δικαιώματα των υποκειμένων προς την «I Q LIFE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» η οποία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και τούτο μέχρι τη λήξη της συμβάσεως. Τα υποκείμενα των δεδομένων, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που επιβάλλονται από τον νόμο, μπορούν να ασκούν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα έναντι της υπευθύνου επεξεργασίας.

Β. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για κάθε ερώτησή σας και για την άσκηση κάθε δικαιώματός σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού, αριθμ. 196 Καλλιθέα Αττικής ή στο τηλ.: +306947737049 ή στο email: iqlife.mon.ike@gmail.com.

Γ. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε το σύνολο των υπηρεσιών και να επιτυγχάνουμε τους επιχειρηματικούς μας στόχους με ασφάλεια για την ιδιωτικότητά σας.
Για την διευκόλυνση της ενημέρωσής σας αναφέρονται ακολούθως οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Για κάθε σκοπό γίνεται αντίστοιχη ανάλυση των απαιτήσεων του ΓΚΠΔ. Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τους υπερσυνδέσμους των περιεχομένων, εφόσον επιθυμείτε να επιλέξετε κάποιον εκ των σκοπών.

1. Εμπορικές συναλλαγές /Διαφημίσεις

Οι εμπορικές συναλλαγές μπορεί να γίνονται τηλεφωνικά, μέσω της ιστοσελίδας μας, με email, με φαξ, μέσω συνεργαζομένων γραφείων ή απευθείας στην εταιρεία μας. Σε κάθε περίπτωση από τις ανωτέρω γίνεται συλλογή των εξής προσωπικών σας δεδομένων:

 • Όνομα/Επώνυμο/ Ταχυδρομική Διεύθυνση
 • Ημερομηνία συναλλαγής
 • Δεδομένα υπευθύνου και συναλλασσομένου
 • Αντικείμενο σύμβασης
 • Πλήρη στοιχεία της πιστωτικής κάρτας
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Άλλα συναφή στοιχεία επικοινωνίας

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων. Ο σκοπός της συλλογής αυτών των στοιχείων είναι να μας επιτρέψει να προσδιορίσουμε την ταυτότητα του συναλλασσομένου , το αντικείμενο της συναλλαγής και την ολοκλήρωσή της.
Πρέπει να καταγράψουμε τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας προκειμένου να είμαστε σε θέση να εισπράξουμε το αντίτιμο εφόσον βεβαίως η συναλλαγή δεν ολοκληρωθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής.
Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε περαιτέρω συνεννόηση.
Πρέπει να διατηρήσουμε όλα τα στοιχεία της συναλλαγής για οποιαδήποτε περαιτέρω ανάγκη εις το μέλλον και προς ολοκλήρωση της συμφωνίας και τυχόν επιπλέον υπηρεσιών μας που ζητούνται προκειμένου να μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες στον πελάτη και να μπορούμε να αιτιολογήσουμε τη χρέωση και τις παροχές που ζητήθηκαν.

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η μεταξύ μας σύμβαση (περιλαμβανομένου και του προσυμβατικού σταδίου) και η ανάγκη προστασίας των εννόμων συμφερόντων μας δηλαδή η διατήρηση μιας υψηλής ποιότητας υπηρεσίας. Εξυπακούεται η αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την εκτέλεση της συμβάσεως προκειμένου να πληροφορηθούμε για την ποιότητα των υπηρεσιών μας και τις παρατηρήσεις των πελατών.

Αν δεν χορηγηθούν τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην σύναψη της συμβάσεως είτε δεν θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ. Δεν γίνεται διαβίβαση των δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ.

Περίοδος επεξεργασίας δεδομένων. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα της συναλλαγής με διαφορετικό τρόπο ως προς το χρόνο διακράτησης, ανάλογο με τον επιμέρους σκοπό της επεξεργασίας τους, και πάντως για μία πενταετία από την ημέρα συναλλαγής ενώ τη διεύθυνση email για χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της μεταξύ μας συναλλαγής εφόσον δεν έχετε χορηγήσει συγκατάθεση για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουμε υποχρέωση εκ του νόμου να διατηρούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα π.χ. για την τιμολόγηση μέχρι και 10 έτη από την έκδοση ένεκα φορολογικών ελέγχων).

Εάν ο λόγος για την επεξεργασία των δεδομένων διευθύνσεως για μελλοντική επικοινωνία είναι η συγκατάθεση, αυτή διατηρείται για όσο διάστημα εσείς συναινέσατε, κατά κανόνα για 10 έτη. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, ωστόσο η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρσή της.

Διαγράφουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα (τα αντίστοιχα κάθε φορά) διαβιβάζονται για τους σκοπούς της επεξεργασίας σε συνεργάτη μας εκτελούντα την επεξεργασία (π.χ. λογιστικό γραφείο, μηχανογραφικό κέντρο) σε τρίτους όπως η Τράπεζα συνεργασίας. Επίσης διαβιβάζονται στην φορολογική αρχή.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στην Ενότητα 2, σχετικά με τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ενημερώστε μας στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.

2. Καρτέλα/Αρχείο καταχώρισης πελατών

Διατηρούμε αρχείο πελατών εις το οποίο κάθε ξεχωριστή καρτέλα αφορά και έναν πελάτη. Στην καρτέλα αυτή καταγράφονται τα εξής προσωπικά δεδομένα:

 • Όνομα/ Επώνυμο
 • πατρώνυμο
 • αντικείμενο συναλλαγής
 • Τηλέφωνο
 • Διεύθυνση
 • email

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων. Η κάρτα πελάτη μας εξυπηρετεί στη διαχείριση των απαιτήσεων του και στην παροχή των υπηρεσιών. Κάθε συναλλαγή και κάθε υπηρεσία που παρέχεται στον πελάτη μας παραμένει στην κάρτα προκειμένου να ανταποκριθούμε στις εκ του νόμου, της συμβάσεως και τις ικανοποίησης των υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών μας.

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων. Για την τήρηση ενός αρχείου πελατών οι νομικές βάσεις επεξεργασίας είναι 1) ο νόμος, που υποχρεώνει στην διατήρηση των δεδομένων λόγω της έκδοσης των αποδείξεων και τιμολογίων, για φορολογικούς ελέγχους 2) η σύμβαση με τους πελάτες μας και για την δυνατότητα τιμολόγησης, πληρωμής μέσω τραπέζης και αιτιολόγησης των χρεώσεων σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, 3) το έννομο συμφέρον της επιχειρήσεως να μπορεί να διαχειρίζεται με συστηματικό τρόπο την πελατεία της προκειμένου να της παρέχει άριστες υπηρεσίες, υψηλού και ανταγωνιστικού επιπέδου και να γνωρίζει και διευκολύνει τους πελάτες της και 4) η συγκατάθεση σας, για ορισμένες συγκεκριμένες επεξεργασίες (προτιμήσεις, ενημερώσεις κ.λπ.). Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, ωστόσο η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα πριν από την απόσυρσή της.
Μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ. Δεν γίνεται μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ.

Περίοδος επεξεργασίας δεδομένων. Διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον ανωτέρω σκοπό με διαφορετικό ανάλογα με την περίπτωση τρόπο. Για τους φορολογικούς ελέγχους τα δεδομένα τιμολογίων διατηρούνται για μία δεκαετία μετά αποχώρηση του πελάτη. Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των συμβάσεων και στη συνέχεια των τυχόν διαφορών εξ αυτών, για είκοσι έτη από την λήξη της συμβάσεως. Τα δεδομένα επικοινωνίας διατηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τις τυχόν διευθετήσεις ζητημάτων μετά την παροχή υπηρεσιών και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός και αν έχει δοθεί η συγκατάθεση για τη διατήρησή τους οπότε και διατηρούνται για 10 έτη και στη συνέχεια διαγράφονται. Το πλήθος των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρείται ανά χρονική περίοδο, ως ανωτέρω, διαφέρει καθώς για παράδειγμα για τους φορολογικούς ελέγχους δεν είναι απαραίτητη η διατήρηση της διεύθυνσης του email σας ή των επιλογών των υπηρεσιών μας ή αντίστοιχα για την επικοινωνία μας δεν είναι απαραίτητη η διατήρηση των δεδομένων της πιστωτικής κάρτας κλπ. με συνέπεια η διατήρηση των δεδομένων σας να γίνεται ανά κατηγορία για διαφορετικές περιόδους.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα (τα αντίστοιχα κάθε φορά) διαβιβάζονται για τους σκοπούς της επεξεργασίας σε συνεργάτη μας εκτελούντα την επεξεργασία (πχ λογιστικό γραφείο, μηχανογραφικό κέντρο) σε τρίτους, όπως η Τράπεζα συνεργασίας. Επίσης διαβιβάζονται στην φορολογική αρχή.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στην Ενότητα 2, σχετικά με τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ενημερώστε μας στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.

3. Newsletter/ Mailing list

Συγκεντρώνουμε στοιχεία για την επικοινωνία μας μαζί σας. Συγκεκριμένα:

 • τη διεύθυνση email
 • την ταχυδρομική σας διεύθυνση.

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η διατήρηση της επικοινωνίας μας με εσάς και η αποστολή νέων της επιχείρησης μας σχετικών με νέες υπηρεσίες, προσφορές, δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεση αυτή έχει ληφθεί από εσάς είτε κατά την συναλλαγή μας με εσάς είτε από δική σας πρωτοβουλία είτε μέσω της εμπορικής μας πολιτικής προώθησης των υπηρεσιών μας κατά την επαφή με έναν εκ των πωλητών μας. Χωρίς τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, δεν θα μπορέσουμε να σας στείλουμε ενημερωτικά δελτία για προσφορές, εκπτώσεις και νέες υπηρεσίες μας που ίσως σας ενδιαφέρουν. Εξάλλου αν είστε πελάτης μας τότε εξαιτίας της μεταξύ μας συμβάσεως είναι πιθανόν να διατηρήσουμε μαζί σας επικοινωνία για να μάθουμε αν μείνατε ευχαριστημένος από τις υπηρεσίες μας και να μας βοηθήσετε να τις βελτιώσουμε αλλά και για να σας ενημερώσουμε για τα νέα μας προγράμματα και παροχές. Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην περαιτέρω επικοινωνία μας μαζί σας και τούτο μπορείτε να εντοπίσετε και στο περιεχόμενο του email μας.
Περίοδος επεξεργασίας δεδομένων. Ανανεώνουμε την λίστα μας κάθε δέκα έτη. Επομένως, θα λάβετε και πάλι μήνυμα, προκειμένου να μας χορηγήσετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας άλλως μετά την πάροδο του χρόνου θα διαγράψουμε από τη βάση μας τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα της ηλεκτρονικής σας διευθύνσεως.

Μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ. Δεν γίνεται μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα (τα αντίστοιχα κάθε φορά) διαβιβάζονται για τους σκοπούς της επεξεργασίας σε συνεργάτη μας εκτελούντα την επεξεργασία (πχ μηχανογραφικό κέντρο).

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στην Ενότητα 2, σχετικά με τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ενημερώστε μας στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.

4. Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα/ Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

Σε περίπτωση συναλλαγής, σας ζητούμε να δώσετε τα παρακάτω στοιχεία:

 • Όνομα δικαιούχου και είδος πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας
 • Αριθμός πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας
 • Αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού και Τράπεζα
 • Ημερομηνία λήξης πιστωτικής κάρτας

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων. Παροχή ή λήψη της υπηρεσίας και χρέωση ή πίστωση του συνολικού ποσού.

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων. Η εκτέλεση της σύμβασης που συνάφθηκε για την παροχή ή λήψη μιας υπηρεσίας. Η παροχή των δεδομένων είναι υποχρεωτική καθώς είναι η απαίτηση για την παροχή της υπηρεσίας και την ασφάλεια της πληρωμής.

Εάν έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεση σας όπως διατηρηθούν τα δεδομένα της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας και για άλλες συναλλαγές, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων μας θα είναι για την επεξεργασία αυτή η συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, ωστόσο η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρσή της.

Περίοδος επεξεργασίας δεδομένων. Τα δεδομένα της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας κρυπτογραφούνται μετά την λήψη τους από τους αρμόδιους χειριστές, ώστε να είναι αδύνατον να γίνουν αντιληπτά σε τρίτους μη χειριστές εξουσιοδοτημένους Αποκαλύπτονται αποκλειστικά για σκοπούς συναλλαγής και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Τα δεδομένα διαγράφονται εντός έξι μηνών από τη συναλλαγή και εφόσον αυτή έχει ολοκληρωθεί. Σε περιπτώσεις συγκατάθεσης τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα ισχύει η πιστωτική σας κάρτα.

Μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ. Δεν γίνεται μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα (τα αντίστοιχα κάθε φορά) διαβιβάζονται για τους σκοπούς της επεξεργασίας σε συνεργάτη μας εκτελούντα την επεξεργασία (πχ λογιστικό γραφείο, μηχανογραφικό κέντρο, σε τρίτους, όπως η Τράπεζα συνεργασίας.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στην Ενότητα 2, σχετικά με τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ενημερώστε μας στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.

5. Social Media/ Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook-Instagram)

Επικοινωνείτε με την εταιρεία μας και εκείνη μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω των κοινωνικών δικτύων και συγκεκριμένα μέσω των Facebook και Instagram.

Κάνοντας κλικ στα κουμπιά "Μου αρέσει" και "Ακολουθείτε" στη συγκεκριμένη σελίδα, οι χρήστες του Facebook μπορούν να εγγραφούν στο News Feed που δημοσιεύεται στον τοίχο.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Δηλώστε δεν σας αρέσει" μπορούν να διαγραφούν.

Η Εταιρεία μπορεί να έχει πρόσβαση στα προφίλ των "φίλων" της, ωστόσο, δεν τα καταγράφει ή επεξεργάζεται στο εσωτερικό της σύστημα.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών (φίλων) του Facebook και Instagram είναι η κοινή με αυτούς χρήση των περιεχομένων της σελίδας. Οι χρήστες και η εταιρεία μοιράζονται νέα και προσφορές, διατηρώντας επαφή. Αυτό βοηθά στην γνωριμία της επιχείρησης με το κοινό και τη φιλική προώθηση των υπηρεσιών της προς αυτούς που το επιλέγουν.

Οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, να κερδίζουν βραβεία, να μαθαίνουν για τις προσφορές που ανακοινώνουμε μέσω της σελίδας.

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με τη συγκατάθεση του υποκειμένου. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με την κατάργηση της εγγραφής. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νόμιμη επεξεργασία που έλαβε χώρα πριν την ανάκληση. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης ο χρήστης δεν θα λαμβάνει πλέον ειδοποιήσεις.
Περίοδος επεξεργασίας δεδομένων. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διαρκεί όσο υπάρχει η συγκατάθεση και διακόπτεται με την ανάκλησή της. Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν αποθηκεύεται ούτε τυγχάνει περαιτέρω αποθήκευσης και επεξεργασίας.

Η εταιρεία δημοσιεύει φωτογραφίες / βίντεο σχετικά με διάφορες εκδηλώσεις κ.λπ. στη σελίδα της στο Facebook και στο Instagram. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται είναι πάντα ομαδικές και πάντα αφορούν τις εκδηλώσεις χωρίς να επιτρέπουν οποιαδήποτε άλλα συμπεράσματα για τους συμμετέχοντες καθώς η επιλογή των φωτογραφιών γίνεται έτσι ώστε να μην παρουσιάζουν εξαιρετικές συνθήκες και έχουν ληφθεί κατά κανόνα με τη συναίνεση των υποκειμένων εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας ή σε χώρους όπου λάμβανε χώρα κάποιο event. Αποφεύγεται η άνευ συγκαταθέσεως αναφορά οποιουδήποτε στοιχείου ταυτοποίησης των υποκειμένων. Αν δεν είναι φωτογραφία μιας ομάδας ανθρώπων, η εταιρεία ζητά πάντα την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων πριν από τη δημοσίευση. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την αφαίρεση φωτογραφίας που σας περιλαμβάνει. Η εταιρεία προβαίνει στη σχετική επεξεργασία για την προώθηση των υπηρεσιών της και θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο δεν προσβάλλει τις θεμελιώδεις ελευθερίες των υποκειμένων. Διατηρεί τις φωτογραφίες για διάστημα έξι μηνών από την ημέρα της εκδήλωσης και μετά τις διαγράφει.

Το Facebook και το Instagram καταχωρίζουν τα προσωπικά σας δεδομένα ανεξάρτητα από εμάς. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη δική μας επέμβαση ή γνώση. Είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας ανεξάρτητοι από εμάς. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις δικές σας παραμέτρους και να ενημερωθείτε σχετικά με τις επεξεργασίες δεδομένων που εκτελούν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες επεξεργασίας δεδομένων και κανονισμούς του Facebook στις ιστοσελίδες: https://www.facebook.com/policies/cookies/ και https://www.facebook.com/about/privacy/update και του Instagram: στη σελίδα www.help.instagram.com

Μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ. Δεν γίνεται μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ.
Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα (τα αντίστοιχα κάθε φορά) διαβιβάζονται για τους σκοπούς της επεξεργασίας σε συνεργάτη μας εκτελούντα την επεξεργασία.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στην Ενότητα 2, σχετικά με τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ενημερώστε μας στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.

6. Καταγραφή δεδομένων στον Ιστό (Cookies, Ad Words, Google Analytics)

6.1 Καταγραφή δεδομένων

Όταν ανοίγετε τον ιστότοπό μας σε μια συσκευή (όπως έναν φορητό υπολογιστή ή έναν επιτραπέζιο υπολογιστή, ένα smartphone ή ένα tablet), θα γίνει αυτόματη καταγραφή δεδομένων αυτής της συσκευής. Τα δεδομένα που εγγράφονται αυτόματα περιλαμβάνουν:

 • τη διεύθυνση IP της συσκευής σας
 • την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας
 • τον τύπο του προγράμματος περιήγησης
 • το όνομα και τη διεύθυνση του διαδικτυακού σας παροχέα

Τα δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από τον εξυπηρετητή ιστού του ιστότοπου, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή σας ή οποιαδήποτε ειδική δραστηριότητα από μέρους σας. Το σύστημα καταγράφει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα για την αυτόματη παραγωγή στατιστικών δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να συσχετιστούν με άλλα προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν μια τέτοια συσχέτιση προβλέπεται στο νόμο. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διόρθωση λαθών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας και για στατιστικούς σκοπούς. Περισσότερες πληροφορίες https://support.google.com/analytics/answer/2611268?hl=el

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων. Η τεχνική ανάπτυξη του συστήματος πληροφορικής, η παρακολούθηση της υπηρεσίας και η παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε περίπτωση εγκληματικών δραστηριοτήτων, αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν - σε συνεργασία με τον πάροχο του διαδικτύου του χρήστη και τις αρμόδιες αρχές - για τον προσδιορισμό της πηγής τέτοιων εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του υποκειμένου παρά μόνο κατόπιν συνεργασίας με τον πάροχο και μόνο μετά από σχετική εντολή της Αρχής (Δικαστικής). Κατά τα λοιπά οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία βασίζεται στην πρόβλεψη του νόμου 3471/2006 για τα θέματα υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

Περίοδος επεξεργασίας δεδομένων. 30 ημέρες από το άνοιγμα της ιστοσελίδας μας.

6.2. Cookies

Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία με κείμενο που αποθηκεύονται στη μονάδα σκληρού δίσκου υπολογιστών ή έξυπνων συσκευών μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους που έχει οριστεί στο αρχείο cookie και ενεργοποιούνται (αποστέλλοντας ειδοποίηση στον διακομιστή ιστού του ιστότοπου) κάθε φορά που η ιστοσελίδα ανοίγει σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή.

Σκοπός της επεξεργασίας. Οι ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (σελίδες που επισκέπτονται, χρόνο που αφιερώνεται στις σελίδες, πληροφορίες περιήγησης, αποσυνδέσεις κ.λπ.) και προσωπικές ρυθμίσεις - αλλά αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να συσχετιστούν με την ταυτότητα του επισκέπτη. Τα cookies επιτρέπουν στους διαχειριστές των ιστοτόπων να διατηρούν φιλικούς προς το χρήστη ιστότοπους και να βελτιώνουν την εμπειρία των χρηστών που προσφέρουν στους ιστοτόπους τους στους επισκέπτες τους.

Ποια cookies χρησιμοποιούνται:

 • "μόνιμα cookies" τα οποία παραμένουν κατά τη διάρκεια πολλών επισκέψεων στην ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο.

Τα "μόνιμα cookies" θα παραμείνουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή στην έξυπνη συσκευή, αφού κλείσει ο ιστότοπος. Τα cookies αυτού του είδους χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν στον ιστότοπο να εντοπίζει επισκέπτες που επιστρέφουν. Τα μόνιμα cookies εντοπίζουν τους επισκέπτες που επιστρέφουν συνδέοντας το αναγνωριστικό της πλευράς του διακομιστή με τον χρήστη και ως εκ τούτου αποτελούν ουσιαστικό μέρος της λειτουργικότητας των ιστοτόπων που απαιτούν την επαλήθευση της ταυτότητας των χρηστών - για παράδειγμα σε καταστήματα ιστού, netbanking ιστότοπους και ιστότοπους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα μόνιμα cookies δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη μοναδική ταυτοποίηση των χρηστών, συνδέοντάς τα με το σωστό στοιχείο στη βάση δεδομένων που είναι αποθηκευμένο στον εξυπηρετητή ιστού της ιστοσελίδας. Ο εγγενής κίνδυνος χρήσης μόνιμων cookies είναι ότι μπορούν να εντοπίσουν μόνο τον περιηγητή ιστού σε αντίθεση με τον ίδιο τον χρήστη, οπότε αν ένας χρήστης χρησιμοποιεί ένα σημείο δημόσιας πρόσβασης - όπως ένας υπολογιστής σε ένα Internet café ή μια δημόσια βιβλιοθήκη - για να συνδεθεί ένα κατάστημα ιστού και δεν καταφέρνει να αποσυνδεθεί από το κατάστημα στο τέλος της συνεδρίας του, ένα άλλο άτομο μπορεί να έχει μη αυθεντική πρόσβαση στο κατάστημα ιστού, το οποίο αναγνωρίζεται ψευδώς από το σύστημα ως ο αρχικός χρήστης (και ως εκ τούτου επικυρωμένος).

 • "Cookies περιόδου λειτουργίας-session cookies" τα οποία διαγράφονται αυτόματα έπειτα από κάθε επίσκεψη.

Τα cookies περιόδου λειτουργίας αποθηκεύονται προσωρινά μόνο στον υπολογιστή ή στην έξυπνη συσκευή ενώ ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στο σύστημα να "θυμάται" ορισμένες πληροφορίες, οπότε ο επισκέπτης δεν θα πρέπει να τους παρέχει κάθε φορά που ανοίγουν τον ιστότοπο. Η περίοδος ισχύος των cookies περιόδου λειτουργίας περιορίζεται στη διάρκεια χρήσης του ιστότοπου. ο σκοπός της χρήσης των cookies συνόδου είναι να αποτρέπεται η απώλεια δεδομένων (π.χ. όταν συμπληρώνετε μια μακρύτερη φόρμα). Στο τέλος κάθε χρήσης του ιστότοπου - κάθε συνεδρία - καθώς και όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης, τα cookies αυτού του τύπου διαγράφονται αυτόματα.

 • «Τα cookie τρίτου μέρους» δημιουργούνται από άλλους ιστοτόπους.

Αυτοί οι ιστότοποι διαθέτουν κάποιο περιεχόμενο, όπως διαφημίσεις ή εικόνες, το οποίο μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα που επισκέπτεστε.

Πώς μπορώ να επιτρέψω και να απενεργοποιήσω τα cookie; Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου επιτρέπουν αυτόματα τα cookies, αλλά οι χρήστες μπορούν να διαγράψουν ή να τα απορρίψουν. Καθώς κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα τις προτιμήσεις cookie στην ενότητα "Ρυθμίσεις" του προγράμματος περιήγησής σας. Εάν δεν θέλετε να επιτρέψετε τη χρήση cookies του ιστότοπού μας στη συσκευή σας, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνονται τα cookies που αποστέλλονται στη συσκευή σας ή απλώς να απορρίπτετε όλα τα cookies.

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας ή σε μια κινητή συσκευή οποιαδήποτε στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης, συμβουλευτείτε τη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης.. Περισσότερες πληροφορίες σε https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=el

Λάβετε υπόψη ότι αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies περιορίζετε τη λειτουργία του ιστότοπου.
Νομική βάση επεξεργασίας ως προς Cookies απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου, οπότε στις περιπτώσεις αυτές η νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων είναι ο ίδιος ο νόμος.

7. Βιογραφικά/ Curriculum Vitae (CV)

Μπορείτε να βρείτε αγγελία για εύρεση εργασίας είτε σε εφημερίδα είτε σε ιστοτόπους άλλων οργανισμών είτε στην ιστοσελίδα μας είτε να μάθετε σχετικά μέσω γνωστών σας. Σε κάθε περίπτωση θα σας ζητηθεί ή θα αποστείλετε αυτοβούλως, οι ίδιοι, ένα βιογραφικό σημείωμα (CV) στο οποίο αναγράφετε συνήθως από μόνοι σας το σύνολο των ικανοτήτων σας σπουδών σας και προσωπικά δεδομένα ηλικίας φύλου και άλλα. Σε κάθε περίπτωση λήψης ενός βιογραφικού ενημερώνουμε το υποκείμενο σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του με παραπομπή στην παρούσα σελίδα.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων. Είναι η πρόσληψη του υποκειμένου από την επιχείρηση μας. Επίσης μπορεί να είναι η απλή γνωστοποίηση των προσόντων για τυχόν μελλοντική πρόσληψη. Τέλος μπορεί να είναι και η κάλυψη κενών θέσεων (συνήθως εποχικών) με ικανό και εκπαιδευμένο προσωπικό. Τέλος, μπορεί να είναι η αποθήκευση των βιογραφικών προκειμένου να μπορεί να γίνεται χρήση αυτών και στο μέλλον για τυχόν ανάγκες της εταιρείας.

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων. Η συγκατάθεσή σας, η οποία προκύπτει εκ της ίδια αυτής αποστολής του βιογραφικού στη διεύθυνσή μας και εμπεριέχεται σε αυτή. Εφόσον αποσταλεί μέσω της ιστοσελίδας μας, η συγκατάθεσή σας προκύπτει και είναι ενημερωμένη, καθώς υπάρχει στην ιστοσελίδα παραπομπή στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας. Σε κάθε περίπτωση που η αποστολή γίνεται μέσω αγγελίας υπάρχει σχετική σημείωση και παραπομπή για την ενημέρωσή σας από τον παρόντα ιστότοπο, ώστε και η συγκατάθεση διά της αποστολής του βιογραφικού να είναι γίνεται κατόπιν ενημερώσεως. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρξει λήψη βιογραφικού θα γίνεται πάντα μια επικοινωνία στο προσωπικό mail του υποκειμένου προκειμένου να δοθεί η συγκατάθεση επεξεργασίας των δεδομένων του, άλλως το βιογραφικό θα διαγράφεται ή καταστρέφεται.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία του βιογραφικού σας ανά πάσα στιγμή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε επιστολή, και μπορείτε επίσης να διαγράψετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή, μόνο εφόσον δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία προσλήψεώς σας. Αν έχετε προσληφθεί, η βάση για την επεξεργασία του βιογραφικού σας αλλάζει και είναι η σύμβαση και το έννομο συμφέρον μας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νόμιμη επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της ενώ το βιογραφικό σας αποτελεί πλέον μέρος της συμβατικής σχέσεως.

Περίοδος επεξεργασίας δεδομένων. Διατηρούμε τα βιογραφικά για όσο διάστημα διαρκεί η σχέση εργασίας και για διάστημα αντίστοιχο των λοιπών προσωπικών σας δεδομένων μετά τη λήξη της, αν τελικά εκ του βιογραφικού προκύψει πρόσληψη και απασχόληση του υποκειμένου. Αν δεν πραγματοποιηθεί πρόσληψη τότε τα δεδομένα του βιογραφικού διατηρούνται για διάστημα δύο ετών και μόνο εφόσον προς τούτο υπάρχουν τα δεδομένα συγκατάθεσης ως ανωτέρω.

Κατά κανόνα, αμέσως μετά τη λήψη του βιογραφικού αποστέλλουμε στην δοθείσα διεύθυνση email προκειμένου να ζητήσουμε τη συγκατάθεση του υποκειμένου για διατήρηση του βιογραφικού για το ως άνω διάστημα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής.

Μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ. Δεν γίνεται μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα (τα αντίστοιχα κάθε φορά) διαβιβάζονται για τους σκοπούς της επεξεργασίας σε συνεργάτη μας εκτελούντα την επεξεργασία (πχ λογιστικό γραφείο, μηχανογραφικό κέντρο.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στην Ενότητα 2, σχετικά με τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ενημερώστε μας στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.

8. Προσωπικό

Τηρούμε δεδομένα του προσωπικού μας προκειμένου να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν εκ της συμβάσεως εργασίας, εκ του νόμου και εκ των εννόμων συμφερόντων μας. Το σύνολο των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε καθώς επίσης η νομική βάση της επεξεργασίας, ο χρόνος διακράτησής τους και συνολικά τα δικαιώματα των υποκειμένων ανακοινώνονται λεπτομερώς προς τους εργαζόμενους στην εταιρεία μας μέσω εσωτερικής αλληλογραφίας και ενημέρωσης.

9. Κάμερες / Συστήματα παρακολούθησης
Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται είναι αυτά τις εικόνας των πελατών και τρίτων που κάνουν χρήση των χώρων της εταιρείας μας.

Κάμερες βρίσκονται στον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο και καταγράφουν σταθερά σε σημεία ιδιαίτερης σημασίας για την ασφάλεια όπως η είσοδος. Σε κάθε σημείο όπου βρίσκεται κάμερα υπάρχει σχετική εμφανής ενημέρωση για το υποκείμενο.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων. Η βιντεοεπιτήρηση χρησιμοποιείται για την προστασία των προσώπων και της περιουσίας των επισκεπτών. Η χρήση τους έχει και αποτρεπτικό σκοπό με την έννοια του περιορισμού των συμβάντων εφόσον είναι γνωστό ότι υφίσταται κάποιου είδους παρακολούθηση. Η χρήση τους έχει σκοπό την ασφάλεια και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων από ομάδα ασφαλείας (security).

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων. Νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον της επιχείρησης αφενός να προστατέψει τα περιουσιακά στοιχεία αυτής και των πελατών της και αφετέρου να εξασφαλίσει την αδιατάρακτη παραμονή τους στις εγκαταστάσεις της. Οι λήψεις των καμερών δεν χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ή έλεγχο της εργασίας και δεν εστιάζουν επί των εργαζομένων πλην αν αντικειμενικά τούτο είναι αδύνατον να αποφευχθεί όπως για παράδειγμα στο χώρο της εισόδου ή των διαδρόμων.

Περίοδος επεξεργασίας δεδομένων. Η περίοδος επεξεργασίας είναι σύντομη και για λόγους ασφαλείας δεν ανακοινώνεται στην παρούσα ενημέρωση. Κάθε κάμερα παράγει κινηματογραφικό υλικό το οποίο διατηρείται στα αρχεία της εταιρείας και στη συνέχεια εφόσον δεν διαπιστωθεί συμβάν, καταστρέφεται.

Μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ. Δεν γίνεται μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα (τα αντίστοιχα κάθε φορά) διαβιβάζονται για τους σκοπούς της επεξεργασίας σε συνεργάτη security και σε περίπτωση συμβάντος στην αστυνομία.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στην Ενότητα 2, σχετικά με τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ενημερώστε μας στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.

Λαμβάνουμε κατά καιρούς φωτογραφίες και βίντεο από εκδηλώσεις που γίνονται εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας ή σε μισθωμένους προς τούτο χώρους σε events κλπ. Προσπαθούμε να λαμβάνουμε την προφορική συγκατάθεση των υποκειμένων πριν τη φωτογράφηση και πάντα η φωτογραφία αφορά σε ομάδες προσώπων, σε δημόσιες δραστηριότητες τους.

Η νομική βάση της φωτογράφησης των υποκειμένων σε εκδηλώσεις και μόνο της εταιρείας όπου συμμετέχουν βασίζεται είτε στη ρητή συγκατάθεση τους να φωτογραφηθούν είτε στο έννομο συμφέρον της εταιρείας να λάβει ομαδικές φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις της και να τις αναρτήσει στη σελίδα της στο Facebook και Instagram.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας μπορείτε να γνωρίσετε τα δικαιώματα που έχετε έναντι ημών ως υπευθύνων επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Έχουμε λάβει μέτρα προκειμένου να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε κάθε ερώτησή σας σε σύντομο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα από την παραλαβή του αιτήματός σας και χωρίς την οποιαδήποτε χρέωση για την υπηρεσία αυτή. Σε περίπλοκες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την απάντησή μας. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε σχετικά για τους λόγους της καθυστέρησης και για τον προβλεπόμενο χρόνο αυτής που δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους τρεις μήνες.

Θα σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά ή με άλλο μέσο όπως εσείς ζητήσατε. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε διοικητικά έξοδα για την διεκπεραίωση ενός αιτήματος που επαναλαμβάνεται αδικαιολόγητα ή σε περίπτωση προδήλως αβάσιμης ή υπερβολικής αίτησης.

Σημειώστε ότι θα πρέπει να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας για να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

Εάν πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να ενεργήσουμε με βάση το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για τον λόγο της απόφασής μας αυτής, καθώς και για τις επιλογές σας για ένδικα μέσα.

Αν πιστεύετε ότι η εταιρεία μας επεξεργάστηκε παράτυπα τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας για να επανορθώσουμε και με αυτό τον τρόπο να βελτιώσουμε την υπηρεσία μας και προς όλους τους επισκέπτες.

Μπορείτε να μας στείλετε μια επίσημη καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω.

Σύμφωνα με τον εφαρμοστικό νόμο του ΓΚΠΔ στην Ελλάδα η εταιρεία μας κατά την άσκηση και μόνο των δημοσιογραφικών καθηκόντων της, στον βαθμό που είναι αναγκαίο να συμβιβαστεί το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για δημοσιογραφικούς σκοπούς δεν εφαρμόζεται: α) το Κεφάλαιο ΙΙ του ΓΚΠΔ «Αρχές», εκτός από το άρθρο 5, β) το Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ «Δικαιώματα του Υποκειμένου», γ) το Κεφάλαιο ΙV του ΓΚΠΔ «Υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία», εκτός από τα άρθρα 28, 29 και 32, δ) το Κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ «Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς», ε) το Κεφάλαιο VII του ΓΚΠΔ «Συνεργασία και συνεκτικότητα και στ) το Κεφάλαιο IX του ΓΚΠΔ «Διατάξεις που αφορούν ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας».

1.Δικαίωμα λήψης διαφανών πληροφοριών

Θα σας χορηγήσουμε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον Γ.Κ.Π.Δ. σε σύντομη, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή γλώσσα, ιδιαίτερα για κάθε πληροφορία ειδικά για τα παιδιά. Θα παρέχουμε τις πληροφορίες προς εσάς γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα. Αν το ζητήσετε, θα παράσχουμε προφορικά τις πληροφορίες.

2. Δικαίωμα πρόσβασης στα δικά σας δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς την επιβεβαίωση κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, αν ναι, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τον σκοπό της επεξεργασίας,

β) τις σχετικές κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) τους αποδέκτες στους οποίους έχουμε αποκαλύψει ή θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα.

δ) την περίοδο για την οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα ή τα κριτήρια που καθορίζουν το διάστημα αυτό,

ε) την ύπαρξη του δικαιώματός σας να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα ή να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία,

στ) το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή,

ζ) όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν συλλέγονται απευθείας από εσάς, να σας δώσουμε κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την πηγή τους.

3. Δικαίωμα αποκατάστασης ανακριβών δεδομένων

Εάν επεξεργαζόμαστε εσφαλμένα ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση διόρθωσή τους.

4. Δικαίωμα διαγραφής («Δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που σας αφορούν και να ανταποκριθούμε στο αίτημα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

α) Τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους είχαν αρχικά υποβληθεί σε επεξεργασία,

β) Ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας και δεν έχουμε άλλη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας,

γ) Δηλώνετε την αντίθεση σας με την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 Γ.Κ.Π.Δ. (ως κατωτέρω υπό 8) και δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για την εξακολούθηση της επεξεργασίας,

δ) Τα δεδομένα έχουν επεξεργαστεί παράνομα,

ε) Τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν σύμφωνα με το νόμο,

ζ) Η νόμιμη βάση της για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η συγκατάθεση που δόθηκε από κηδεμόνα για ένα παιδί σύμφωνα με το άρθρο 8.1 Γ.Κ.Π.Δ. και είτε (I) είστε ο κηδεμόνας και το παιδί είναι ακόμα κάτω από την ηλικία συγκατάθεσης, ή (II) είστε τώρα το παιδί ηλικίας μεγαλύτερης από την ηλικία συγκατάθεσης.

Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται η επεξεργασία τους:

α) για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης,

β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που απαιτεί επεξεργασία,

γ) για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας,

δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης για λόγους γενικού συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, εφόσον η αίτηση είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σοβαρά την επίτευξη των στόχων αυτής της επεξεργασίας ή

ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

5. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στέλνοντας ένα αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας γνωστοποιείται με την παρούσα.

Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει την επεξεργασία που έχουμε ήδη κάνει.

6. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων
δεν έχουμε πλέον τη βάση της νομιμότητας για επεξεργασία, αλλά αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων και ζητάτε να περιορίσουμε τη χρήση τους
δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα για τον αρχικό σκοπό, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
αντιτίθεσθε στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γ.Κ.Π.Δ. (ιδέ κατωτέρω) και ζητάτε τον περιορισμό μέχρι την επαλήθευση του λόγου εναντίωσης
Όπου η επεξεργασία περιορίζεται βάσει των ανωτέρω, εκτός από τη συνέχιση της αποθήκευσης των δεδομένων, θα τα επεξεργαστούμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή: α) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών απαιτήσεων, β) για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου προσώπου, ή γ) για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος της Ε.Ε. ή ενός κράτους μέλους.

Όπου περιορίζουμε την επεξεργασία, θα σας ενημερώσουμε προτού άρουμε τον περιορισμό.

7.Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σ΄ εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν: η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και μόνο εφόσον τούτο είναι τεχνικά εφικτό. Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

8.Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται είτε στο έννομο συμφέρον κατ άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Γ.Κ.Π.Δ. είτε είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον κατ άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Γ.Κ.Π.Δ. Δεν θα υποβάλλουμε στη συνέχεια τα δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

9.Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε κάθε περίπτωση και για κάθε αίτημά σας έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την συνδρομή της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπου και μπορείτε να κάνετε αναφορά ή καταγγελία. Η διεύθυνση της Αρχής είναι Κηφισίας 1-3 ΑΘΗΝΑ, η ιστοσελίδα της www.dpa.gr και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210 6475000 και φαξ 210 6475628.