Όροι διαγωνισμού
1. H εταιρεία ΔΙΟΠΤΡΑ και το youweekly.gr (εφεξής από κοινού η Διοργανώτρια) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και διαγωνισμό με τον τίτλο « ΔΙΟΠΤΡΑ » ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του διαδικτυακού τόπου youweekly.gr για την κλήρωση των εξής δώρων: Ένα ταξίδι δύο ατόμων στο ξενοδοχείο ΚΥΜΑΤΑ στη Σαμοθράκη.

  1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας youweekly.gr. Ο/Η συμμετέχων/ουσα κάνει LIKE στη σελίδα του youweekly.gr στο FACEBOOK.
  2. Επιπλέον, ο/η συμμετέχων/ουσα θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα του διαγωνισμού με το όνομά του, το επίθετό του, το email του και το τηλέφωνο επικοινωνίας του. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν στο youweekly.gr στις 31/5/2016.

4. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μόνο ενήλικοι, δεκαοχτώ (18) ετών και άνω οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των εκδόσεων Διόπτρα και του Ομίλου της DOUSISCOM (youweekly.gr), οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς αυτών ως δευτέρου (Β) βαθμού.
5. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά την χρονική περίοδο από την 17/5/2016 μέχρι και την 23/5/2016 στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών που πραγματοποιεί η Διοργανώτρια. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.
6. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας.
7. Σε περίπτωση που ούτε ο νικητής ούτε κανείς από τους επιλαχόντες δεν αποδεχτεί ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε η Διοργανώτρια θα εξετάσει εκ νέου τον Διαγωνισμό και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Τα δώρα που θα διατεθούν από την Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ορίζονται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Επίσης, τα δώρα είναι προσωπικά, αμεταβίβαστα και θα παραλαμβάνονται από τους νικητές με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
8. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδι­κτυ­α­κού Τόπου. Η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλ­ληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
9. Ο πρώτος νικητής δικαιούται 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα σε σουίτα του ξενοδοχείου Κύματα στη Σαμοθράκη. Τα vouchers μπορούν να χρησιμοποιηθούν τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο κατόπιν επικοινωνίας με το ξενοδοχείο.  Επίσης, 20 νικητές θα κερδίσουνε από ένα δαχτυλίδι του σχεδιαστή Nicolaos.
10. Με την αποδοχή του δώρου από τους νικητές η Διοργανώτρια αποκτά το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα στοιχεία τους στο διαδίκτυο και σε κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας της επιλογής της, και ο νικητής συναινεί σε αυτήν την ενέργεια, ως απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
12. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να διακόψει ή να ματαιώσει μονομερώς τον Διαγωνισμό, οποιοδήποτε μέρος αυτού, να τροποποιήσει χωρίς περιορισμούς τους όρους αυτού, να μεταβάλλει τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκεια του. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαί­ωμα ακύρωσης συμμετοχών με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που (α) τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, (β) εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος, (γ) δυσφημούν ή προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα ή (δ) μπορεί να θεωρηθούν ότι θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα ή νόμιμα συμφέροντα τρίτων. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας αποστολής των συμμετοχών στο Διαγωνισμό, μετά την τυχόν συντόμευση της προθεσμίας ή την ανάκληση του από τη Διοργανώτρια, σε περίπτωση που εξακολουθούν να λαμβά­νο­νται συμμετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες.
13. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξου­σιο­δό­τηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω INTERNET. Έτσι η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα Διαγωνισμό εμπεριέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
14. Η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού, καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή σε αυτόν, συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς την Διοργανώτρια, προκειμένου να προβαίνει κατά την εύλογη αυτής κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματός τους.  Οι συμμετέχοντες με τη συμμε­τοχή τους παρέχουν στην Διοργανώτρια τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προ­σωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστο­ποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Η επεξεργασία δύναται να πραγματοποιηθεί δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς την Διοργανώτρια όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των δώρων σε αυτούς. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στο email: contest@dousiscom.gr

loading...